Index

 

Generelt for Egyptolog.dk

 

Artiklerne på Egyptolog.dk er ofte mine omskrivninger eller oversættelser af materiale jeg har fundet på internettet, i bøger, aviser og faglige artikler. Jeg prøver at angive mine kilder og hvis jeg citerer direkte, " Bliver teksten angivet i kursiv" . Når et notenummer er angivet efter artiklen, og ikke er i kursiv, er det en sammenskrivning eller et udtræk fra de bøger og artikler der er nævnt som referencer.

 
 
 
Om Copyrights.
Alt på www.egyptolog.dk der er skrevet af mig, kan frit benyttes, citeres eller kopieres til undervisnings brug, dog under forudsætning af det ikke benytte kommercielt/eller med økonomisk gevinst.
Da jeg ikke er jurist, ved jeg ikke meget om den side af sagen, men mener "lov om Fair Trade" beskytter hvad jeg skriver om. (loven gælder i USA, men ikke i Danmark) Se  uddraget fra Wikipedia.dk her under 1*.
Hvis du benytter materiale fra siden, vil det glæde mig, at du fortæller hvor du har det fra og henviser til www.egyptolog.dk som kilde.
 
Ansvarsfraskrivelse.
Jeg har ikke nogen akademisk grad i ægyptologi eller nogen uddannelse fra en højere læreanstalt.. Og jeg garanterer ikke, at Jeg overholder krav om videnskabelig nøjagtighed eller overholdelse af de videnskabelige protokoller.
Jeg prøver efter bedste evne, at skrive tingene rigtigt, men da det er menneskeligt at fejle, er det nok ikke altid fejlfrit hvad jeg oploader på egyptolog.dk.
 
Hvis du finder generelle eller forståelses-fejl, er du velkommen til at kontakte mig på erik@egyptolog.dk
 
Jeg vil sige Tak...
Jeg vil gerne takke alle der har hjulpet mig med billeder – Tak drenge - med tekster (kilde oversættelser – tak til Mette Gregersen) og for almen forståelse – (Underviserne og andre kursister fra Folkeuniversitetet i København) – og sidst, men ikke mindst , de der har kontaktet mig angående rettelser af fejl på siderne.
 
 
 
1* Uddrag fra Wikipedia.dk . 
Fair use er et princip i den amerikanske lovgivning om ophavsret. Fair use betyder at selvom der er ophavsret på en ting, kan det godt bruges alligevel uden tilladelse fra ophavsrethaveren i visse bestemte situationer. Fair use-princippet omfatter særligt brug i forbindelse med omtale eller kritik af værkerne.

Et tilsvarende princip findes ikke direkte i dansk (kontinentaleuropæisk) ophavsret. Den danske ophavsretslov indeholder i stedet en fast opregning af, hvilke indskrænkinger i ophavsretten der er tilladt - de såkaldte låneregler i ophavsretslovens kapitel 2. Det er disse regler der giver ret til eksempelvis en vis lovlig privatkopiering. Lånereglerne kan opdeles i 3 kategorier:

  • Fri benyttelse, hvor den omfattede værksudnyttelse kan ske uden vederlag til ophavsmanden.
  • Tvangslicens, hvor benyttelsen kan ske uden rettighedshaverens tilladelse, men hvor der dog skal betales vederlag for udnyttelsen.
  • Aftalelicens, hvor en benyttelse kan ske i henhold til en kollektiv aftale. Det særlige ved aftalelicens er, at også værker, der ikke er direkte omfattet af den kollektive aftale må benyttes efter reglerne alligevel.

Blandt de frie benyttelser findes citatretten i ophavsretslovens § 22, hvorefter det er tilladt at citere offentliggjorte værker "i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet". Denne ret - og særligt betingelsen om god skik - minder om fair use, men er dog ikke helt det samme. For eksempel omfatter fair use også visse benyttelser i undervisningssammenhæng, hvilket i dansk ret til dels er omfattet af aftalelicensbestemmelserne.

 
Hvad siger dansk lov?
 
Ved brug af billeder gælder den almindelige ophavsret, specielt §1 til og med §4:

Bekendtgørelse af lov om ophavsret:

Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 194 af 11. marts 1997, med de ændringer, der følger af lov nr. 407 af 26. juni 1998.

Kapitel 1
Ophavsrettens genstand og indholdBeskyttede værker

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.
Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.
Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.

Beskyttelsens indhold

§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.
Stk. 2. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.
Stk. 3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når

  • 1) eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden,
  • 2) eksemplarer af værket vises offentligt, herunder udsendes i fjernsyn, eller
  • 3) værket fremføres offentligt, herunder udsendes i radio eller fjernsyn.

Stk. 4. Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, som ellers måtte anses som ikke-offentlig.

§ 3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.
Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.
Stk. 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.

Bearbejdelser

§ 4. Den, som oversætter, omarbejder eller på anden måde bearbejder et værk, herunder overfører det til en anden litteratur- eller kunstart, har ophavsret til værket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk.
Stk. 2. Ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk, som er frembragt gennem fri benyttelse af et andet, er ikke afhængig af ophavsretten til det oprindelige værk.

 
 

Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 4.0.0